Sessió participativa, d’anàlisi i debat sobre els reptes de les administracions públiques i les entitats d’Economia Social i Solidària en responsabilitat social corporativa (RSC)

Des del Consell Comarcal s’està treballant en l’elaboració d’un Pla de Mesures de Responsabilitat social de les administracions publiques i entitats d’Economia Social i Solidària que ha de permetre identificar línies de treball comarcal que permetin avançar conjuntament en la incorporació de polítiques de responsabilitat social corporativa en els ens locals així com la participació en aquestes de les entitats d’Economia Social i solidària.

A partir dels treballs de diagnosi portats a terme i on han participat ajuntaments i entitats, s’ha portat a terme una sessió participativa de debat i anàlisi sobre els principals reptes que cal abordar conjuntament en la implementació de la RSC

Aquesta sessió, que ha tingut lloc al centre VITA de Sant Cugat del Vallès, que ha comptat amb l’assistència d’una quinzena de professionals d’administracions publiques i d’entitats representatives del territori, ha permès recollir noves propostes i línies de treball així com fer una important tasca de validació i priorització sobre les que s’han considerat més prioritàries o rellevants segons els criteris dels professionals participants.

Finalment un dels principals aspectes que s’han comentat és la importància de donar continuïtat al treball conjunt i de participació, així com la necessitat d’establir línies de treball comarcal que afavoreixin una major projecció i implementació de la RSC en tots els seus aspectes: administració pública, entitats i empreses social així com també entre l’empresa ordinària.