Convocatòria 4a edició.

Ja està oberta la convocatòria del CONCURS: IDEES INNOVADORES PER A REPTES SOCIALS 2017.
El termini per presentar sol·licituds finalitzarà el proper dia 20 d’octubre.
L’objecte de la present convocatòria és identificar, fer emergir i accelerar la posta en marxa d’idees innovadores que tinguin potencial de crear ocupació de manera sostenible i que es plasmin en una proposta inicial de projecte empresarial.
Consulta el detall de tota la informació del concurs a les bases específiques

Per fer formalitzar la sol•licitud cal descarregar i omplir els 2 documents següents:
Declaració responsable de no incórrer en cap causa de prohibició o d’incompatibilitat, així com d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la seguretat social, en els termes previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Formulari de presentació d’idees on es recull la informació per a la identificació i contacte amb els/les persones promotores així com els elements clau per a la valoració per part del jurat segons els criteris establerts en les bases de la convocatòria.

On es poden entregar els documents?
Els documents es podran entregar per correu electrònic, a ccvoc.innovacio@ccvoc.cat o en format paper al registre del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Resum de les bases específiques:
Les propostes presentades cal que:
• Estiguin vinculades al sector de l’economia social i solidària.
• Proposin un model de gestió empresarial que fomenti la democràcia interna i la responsabilitat social amb el territori.
• Incorporin elements innovadors ja sigui en la pròpia idea com en el producte, servei o procés.
• Potenciïn i fomentin la cultura emprenedora, la participació i la creativitat.
• Sigui possible concretar-les en projectes amb impacte econòmic directe o indirecte.
No es consideraran objecte de la present convocatòria projectes consolidats que no justifiquin degudament la novetat de la seva proposta, és a dir que no impliquin: la creació d’un nou servei, producte i/o activitat de valor afegit i orientació social, la transformació del seu model de negoci i/o el canvi en el model de gestió amb la incorporació de fórmules de participació innovadores i col·laboratives.

Quines idees es prioritzaran?
Es prioritzaran les idees que abordin algun dels aspectes següents:
• Generin ocupació per a joves de menys de 25 anys, sense experiència professional i que han acabat els seus estudis, o aturats de llarga durada de més de 45 anys que troben dificultats per reintegrar-se al mercat laboral.
• Promoguin l’acció col•lectiva amb perfils professionals diversos que siguin capaços de formar un equip interdisciplinari.
• Tinguin un objectiu social i una visió innovadora que consisteixi en aplicar una combinació de solucions tecnològiques i tècniques.
• Promoguin la col•laboració entre centres formatius (sobretot universitats i centres de formació professional), les empreses o cooperatives, entitats no lucratives i les persones desocupades.
• Adaptin i apliquin programes o iniciatives que hagin funcionat amb èxit en un altre context al territori.
• Millorin i/o transformin aspectes claus del mercat de treball: intermediació laboral, formació treballadors i desocupats, inserció col•lectius vulnerables,…
• Abordin problemàtiques relacionades amb la sostenibilitat i el medi ambient.

Qui es pot presentar?
Associacions, entitats i/o fundacions, ciutadans/es (emprenedors, desocupats,…), cooperatives i empreses, universitats i centres de recerca, i escoles de formació professional, altres anàlogues a les anteriors.

Quins són els criteris de valoració?
La valoració de les propostes es portarà a terme de forma quantitativa per cadascun dels ítems establerts i amb un màxim de 110 punts pels dos processos de valoració, finalistes i guanyadors (més detall al punt 7 de les bases).

Com es realitzarà la selecció de les propostes guanyadores?
Per a la selecció de les propostes guanyadores es constituirà un JURAT específic format per a persones externes al procés de preselecció i integrat per diversos professionals vinculats a l’economia social, la innovació, l’emprenedoria, el treball comunitari, i/o experts tècnics vinculats a l’objecte de la convocatòria.

Quin és el premi? -consultar els punts 5 i 6 de les bases-
2.500 euros en aportació econòmica per A CADASCUN dels quatre projectes guanyadors.
Consultoria externa per a la maduració i millora de la idea, el contrast amb potencials clients, en l’elaboració del model de negoci i full de ruta del projecte.
Accés a serveis i recursos d´altres administracions locals.
• Participar en una trobada anual d´emprenedoria amb possibilitat de presentació a potencials inversors.
• Suport de la comunitat de la Xarxa d’Innovació Social del Vallès en la difusió i promoció dels projecte.

Per qualsevol dubte o qüestió podeu contactar per correu electrònic ccvoc.innovacio@ccvoc.cat  o trucar al telèfon 93 727 35 34 (extensió 461).

DESCÀRREGUES.
Bases específiques (Pdf)
Model de declaració (Word)
Formulari de presentació d´idees (Word)